X
X
Terug naar boven
X

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities Buro Zero is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Klant is de afnemer van een product of dienst van Buro Zero Overeenkomst is de overeenkomst die door beide partijen getekend wordt voordat Buro Zero overgaat tot levering aan de Klant.

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Buro Zero. Buro Zero is gerechtigd op elk moment de Algemene Voorwaarden aan te passen. Een laatste versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag gratis verstrekt.

2. Aanbiedingen en offertes

Door Buro Zero gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en zijn onder geen enkele voorwaarde bindend. Alle uitgegeven offertes hebben een geldigheid van 30 werkdagen.

3. Overeenkomsten

In een Overeenkomst staan de definitieve afspraken over het door Buro Zero aan de Klant te leveren product. In de Overeenkomst staan de technische en grafische details, de prijsopgave en leveringsdata.In sommige gevallen dient de Klant informatie aan te leveren aan Buro Zero. Hiervoor wordt in de Overeenkomst een uiterlijke datum vastgesteld. Wanneer de Klant op deze datum geen of onvoldoende informatie aan Buro Zero heeft geleverd, is Buro Zero gerechtigd de leveringsdatum van het eindproduct en eventuele tussenproducten te wijzigen.Een Overeenkomst is slechts bindend wanneer:a. Expliciet vermeld is dat het een Overeenkomst betreftb. Dit document voorzien is van een handtekening van Buro Zero of een vertegenwoordiger van Buro Zero en van de Klant of een vertegenwoordiger van de Klantc. Schriftelijk door Buro Zero een levertermijn is vastgesteldBuro Zero heeft het recht om het sluiten van een Overeenkomst te weigeren.

4. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn exclusief de geldende BTW (hoog tarief, 21%), tenzij anders vermeld. Indien Buro Zero schriftelijk kan aantonen dat de kostprijs van een product de verkoopprijs overschrijdt, is Buro Zero gerechtigd de verkoopprijs te verhogen. Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Levering

Het moment van levering is wanneer volgens Buro Zero aan alle technische eisen van de Overeenkomst is voldaan. Bij de levering wordt het eindproduct door Buro Zero en de Klant gezamenlijk gecontroleerd op eventuele gebreken of gewenste wijzigingen. Deze worden, indien door Buro Zero erkend, en indien mogelijk, binnen 7 (zeven) dagen na levering aangepast.

6. Betaling

Buro Zero  is gerechtigd een vooruitbetaling te eisen, en kan zelf de hoogte van de vooruitbetaling bepalen, tot maximaal het totale factuurbedrag. Standaard is 40% bij aanvang van het project.Na levering van het eindproduct dient de Klant binnen 30 (dertig) dagen het volledige factuurbedrag te hebben voldaan aan Buro Zero. Indien de Klant hieraan niet heeft voldaan, is Buro Zero gerechtigd tot maximaal 2 (twee) maal het factuurbedrag in rekening te brengen, plus eventuele incassokosten.

7. Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Alle producten (audiovisueel, grafisch, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van Buro Zero worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van Buro Zero. De klant krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van Buro Zero niet overdraagbaar.Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van Buro Zero. Dit houdt in dat de Klant eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren.Buro Zero behoudt het auteursrecht op de ontwerpen van de website. Opdrachtgever verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag eenbeperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen vooronbepaalde tijd. Dit vrijwaart opdachtgever van verdere kosten voor het gebruik endoorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is nietoverdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevendeonderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voorhet doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in dezeofferte. Door middel van een Akte van Overdracht kan Buro Zero de auteursrechten overdragen aan de Klant. Hiervoor mag Buro Zero een nader te bepalen bedrag aan de Klant in rekening brengen.

8. Aansprakelijkheid

Buro Zero is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. Buro Zero is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van Buro Zero of door Buro Zero geleverde producten en diensten. Buro Zero kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de klant. Buro Zero is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De afnemer vrijwaart Buro Zero en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Buro Zero geleverde producten en diensten. De aansprakelijkheid van Buro Zero uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is nooit hoger dan het factuurbedrag.

9. Retentierecht

Alle producten blijven eigendom van Buro Zero totdat het volledige factuur bedrag betaald is door de weder partij. Buro Zero is gerechtigd het retentie recht toe te passen indien er niet betaald wordt na de afgesproken termijn. Meer informatie over dit punt kunt u vinden op Art. 1612 B.W.

Copyright © Buro Zero. All right reserved.